УСТАВ

УСТАВ

НА АСОЦИАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ААП/

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.1 Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.

 

1.2. Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България обединява български физически и юридически лица, които са производители на моторни превозни средства(МПС) и/или са оторизирани представители на производители на МПС за територията на Република България.

 

1.3. Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България е организация, която действа в частна полза – на своите членове.

 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 

Чл.2. Наименованието на сдружението е „Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България”, което може да се изписва съкратено като ААП. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: “Association of Car Manufacturers and Their Authorized Representatives for Bulgaria (ACM)”

 

Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София, район “Оборище”, ул. “Велико Търново” № 37.

 

3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт.

 

3.3. Печатът на ААП е кръгъл и съдържа надписите – гр. София (в центъра на печата) и “Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България ”.

 

3.4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

 

 

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

 

Чл. 4.1. ААП осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

 • създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството, вноса, търговията и сервиза на моторни превозни средства и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект;
 • създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между производителите на моторни превозни средства и техните оторизирани представители в България;
 • внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

 

4.2.  За осъществяване на своите цели ААП използува следните средства:

 • организиране на обсъждания и разработва становища по проекти на нормативни актове и решения, дава мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на ААП;
 • разработване на проекти за развитие, пътна и обслужваща инфраструктура, свързана с производството, вноса, търговията, обслужването и поддържането на моторни превозни средства;
 • организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с производството, вноса, търговията, използването и обслужването на моторни превозни средства;
 • организиране на общи прояви на своите членове, изложби на моторни превозни средства, автомобилна техника и други, представляващи интерес за тях;
 • разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на моторни превозни средства;
 • разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при производството, вноса и регистрацията на моторни превозни средства, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
 • разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в производството, вноса и търговията с моторни превозни средства;
 • организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на моторни превозни средства срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
 • подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване  и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с опазване на околната среда, безопасността на движението, технически стандарти и др.;
 • организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др. срещу заплащане;
 • набиране и обобщаване информация за продажба на моторни превозни средства от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;
 • представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
 • представителство на ААП в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;
 • съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
 • осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

 

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:

 • годишни членски вноски на членовете;
 • дарения и завещания в полза на Асоциацията;
 • приходи от стопанисване на имуществото;

–      приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Асоциацията:

информационно – издателска дейност; организиране на изложения;

рекламна дейност; договори за съвместна дейност. Приходите от

допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за  постигането

на посочените в устава цели;

–        други приходоизточници, позволени от закона.

 

5.2. Изразходването на средствата на Асоциацията се определя от Управителния съвет с мнозинство от всички членове, в съответствие с утвърдения от Общото събрание бюджет.

 

5.3. По решение на Общото събрание от имуществото на Асоциацията могат да се обособяват целеви фондове.

 

5.4. Дейността на Асоциацията се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.

 

5.5. По решение на Общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание.  В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от представените на събранието членове на Асоциацията.

 

5.6. Членовете на Асоциацията могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

 

5.7. Размерът на лихвите по заемите или наемите по чл. 5.6. се определя от Общото събрание на сдружението.

 

5.8. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си Асоциацията може да извършва в страната и чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

 

5.9. Асоциацията може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

 

5.10. Асоциацията не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

 

Чл. 5а: Годишният членски внос се внася ежегодно до 31 март на текущата година, въз основа на решение на Общото събрание. С това решение се определя конкретно размера на дължимия годишен членски внос от всеки от членовете на Асоциацията, състоящ се от следните елементи:

 • годишен членски внос във фиксиран размер, който се дължи от всеки член на Асоциацията

 

 • годишен членски внос в променлив размер, който се определя като броят на регистрираните в България през предходната година нови МПС от марката/марките, които даден член произвежда и/или представлява, се умножава по коефициент в зависимост от това дали новорегистрираните МПС са двуколесни, автомобили до 3.5т. или камиони/автобуси.

 

 

 1. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.6. Членството в Асоциацията е доброволно.

 

Чл.7.1. Член на Асоциацията може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице, което е производител на моторни превозни средства и/или е оторизиран представител на производител на МПС за територията на Република България. Чуждестранен производител на МПС с регистрирано търговско представителство на територията на Република България посочва свой нарочен представител – българско физическо лице, което да бъде член на Асоциацията.

 

7.2. Всяко лице, отговарящо на критериите по чл.7.1., може да е производител и/или оторизиран представител на повече от една марка МПС. Не се допуска представителство на една и съща марка МПС от повече от един член на Асоциацията.

 

7.3. Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

 

Чл.8.1. В състава на Асоциацията може да бъде включено и физическо лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на ААП за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.

 

8.2. Почетният член няма право да гласува и не дължи членски внос.

 

8.3. Българско  юридическо лице или сдружение с нестопанска цел, може да се включи в състава на Асоциацията с решение на ААП за това, със статут на асоцииран член, ако отговаря на следните условия:

– споделя целите на асоциацията и средствата за тяхното постигане;

– приема устава й;

– подпомага дейността на ААП.

 

8.4. Асоциираният член има всички права и задължения на  член на Асоциацията, с изключение на правото да избира и да бъде избиран в  органите на ААП. Той има право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.

 

8.5. Асоциираният член дължи членски внос в размер, определен от Общото събрание.“

 

Чл.9.1. Членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба, отправена чрез Управителния съвет, към която са приложени документи, удостоверяващи статута на кандидатите (Удостоверение за актуално състояние; решение на съответния управителен орган на кандидата за участие в ААП; копие от данъчната регистрация, документ(договор, декларация на производителя и др), удостоверяващ статута на кандидата на производител на моторни превозни средства и/или на оторизиран представител на производител на моторни превозни средства за територията на Република България, доказателства за налични европейско типово одобрение за категориите МПС, които го изискват в ЕС или национално одобрение на страна-членка на ЕС за тези категории, които нямат единно типово одобрение в ЕС.

 

9.2. Решението на Общото събрание за приемане се взема с мнозинство от представените на събранието членове и влиза в сила след плащане от кандидата на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината.

 

9.3. Молбата за членство се докладва от Управителния съвет на първото Общо събрание на Асоциацията. В случай, че Управителният съвет констатира недопустимост на членството при условията на чл. 7.1. и чл. 7.2., Общото събрание взема окончателно решение по подадената молба за членство.

 

Чл.10. Всеки член на ААП има право:

 • да участва в дейността на Асоциацията;
 • да избира и да бъде избиран в органите на ААП;
 • да получава информация от органите на ААП за тяхната дейност и взетите от тях решения;
 • да прави предложения, искания и други;
 • да се ползва от резултатите от дейността на Асоциацията и от защитата на Асоциацията при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава.

 

Чл.11. Всеки член на ААП е длъжен:

 • да съдейства за осъществяване на целите на ААП;
 • да спазва устава;
 • да изпълнява решенията на органите на ААП;
 • да внася определения от Общото събрание членски внос;
 • да предоставя средства за изпълнение на целевите програми и за други мероприятия на ААП, за участие в които е дал предварително съгласие;
 • да предоставя на Асоциацията в срок информацията, необходима за изпълнение на нейните цели и задачи, както и на взетите решения;

Чл.12.1. Членството в ААП се прекратява:

 • по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
 • с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;
 • с прекратяване на Асоциацията;
 • със загубване на статута на члена съгласно чл. 1.2.;
 • с изключване;
 • при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност;

 

12.2. Член на ААП може да бъде изключен с решение на Общото събрание, след като е бил поканен да изясни писмено и в едномесечен срок пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването, в случаи на:

 • нарушения на Устава;
 • злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
 • при използване на името на ААП за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
 • при неспазване решенията на органите на ААП.

 

Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на Асоциацията. Всички решения за организиране на съвместна дейност, взети от органите на управление на Асоциацията, касаещи имуществени въпроси с участие на членове, които впоследствие прекратяват членството си, не остават в сила за тях.

 

Чл.14. За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на имуществените вноски,  предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

 

 

VІ. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл.15. Органи на ААП са:

 • Общо събрание;
 • Управителен съвет;
 • Контролен съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.16. 1. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на Асоциацията, представлявани от законните си представители или от писмено упълномощени от тях лица.

 

16.2. ОС се свиква най-малко два пъти годишно в седалището на Асоциацията от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Само в случаите, когато в дневния ред на предстоящото общо събрание са включени въпроси за промени в персоналния състав на Управителния съвет и/или промяна в устава на сдружението, както и приемане на годишния финансов отчет на сдружението, тогава свикването на ОС се извършва чрез покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. При този начин на свикване, но без да влияе на валидността му, се изпращат допълнително до членовете на сдружението и електронни уведомления на изрично посочени от тях електронни пощи, със съдържание: дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието. Във всички останали случаи свикването на общото събрание се извършва чрез писмени покани, получени от всеки един от членовете на Асоциацията не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на събранието. Поканите се връчват лично срещу подпис на техни представители, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на регистрирания им адрес на управление. Поканите могат да бъдат изпратени и на посочени в писмен вид от членовете на Асоциацията електронни адреси, като в този случай те се считат връчени с получаване на потвърждение по електронната поща за получаването им. В покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в писмените поканите задължително се посочва дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието.”

 

16.3. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

 

16.4. Всеки член на Асоциацията има право на един глас, независимо от броя на марките моторни превозни средства, които произвежда и/или е оторизиран да представлява за територията на Република България.

 

16.5. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.

 

16.6 По въпросите за изменение или допълнение на устава и  преобразуване или прекратяване на Асоциацията решенията се взимат с мнозинство 2/3 от броя на присъстващите на събранието членове.

 

16.7 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

 

16.8.  Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

 

Чл.17. Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава;
 • приема основни насоки и целеви програми за дейността на Асоциацията;
 • приема, утвърждава и изменя бюджета на сдружението;
 • определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на  Контролния съвет;
 • избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
 • избира и освобождава по предложение на Управителния съвет Изпълнителeн директор на Асоциацията;
 • приема и изключва членове на Асоциацията;
 • взема решение относно преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 • отменя решенията на органите на ААП, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
 • определя размера и начина на събиране на членските вноски;
 • приема отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет
 • приема годишния финансов отчет на Асоциацията;
 • взема решения за разпределение на полагаемата се изложбена площ на всеки от членовете на ААП – участници в организираните от Асоциацията автомобилни изложения, въз основа на предложение от съответната комисия по площоразпределение.

 

Чл. 18.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

 

18.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.19.1. Управителният съвет се състои най-малко от три лица – Председател и членове на Управителния съвет, избрани измежду членовете на Асоциацията. Точният им брой се определя с конкретно решение на общото събрание.

 

19.2.Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години. Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат преизбирани на същата длъжност за повече от три последователни мандата. В случай на загубване на статута на юридическо лице – член на Асоциацията съгласно чл.1.2. и/или прекратяване на същото, членството му в Управителния съвет  се прекратява.Членството в Управителния съвет се прекратява и при прекратяване на правоотношението  на член на Управителния съвет с юридическо лице – член на Асоциацията. За настъпилите  промени  членът на Управителния съвет уведомява писмено  УС  в 14 дневен срок.

 

19.3. Управителният съвет заседава най-малко един път на всеки два месеца  и се свиква от Председателя на Управителния съвет.

 

19.4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

19.5. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок от получаването на писмено искане за това, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя на заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

 

19.6. Управителният съвет може да вземе решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете.

 

19.7. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове, освен ако законът или уставът предвиждат друго. Решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията и за определяне на реда и организиране на извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички  членове на Управителния съвет.

 

19.8. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Чл.20.1. Управителният съвет:

 • представлява Асоциацията чрез Председателя си;
 • организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на Асоциацията пред него;
 • определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 • предлага на Общото събрание план и програми за дейността на Асоциацията;
 • предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на Асоциацията;
 • определя реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на Асоциацията;
 • предлага на Общото събрание почетни членове на Асоциацията;
 • осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
 • изготвя отчета на ААП за дейността и изпълнението на бюджета;
 • взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на Асоциацията;
 • извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на Асоциацията.

 

Чл. 20.2. Управителният съвет е длъжен да свика Общо отчетно-изборно събрание в срок до 2 месеца преди изтичането на мандата му със задължително съдържание на дневния ред: приемане на отчета за дейността на Управителния съвет и освобождаването му от отговорност за дейността му; изслушване на доклада и отчета на Контролния съвет и избор на Председател и членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет на Асоциацията.

 

Чл. 21.Председателят на Управителният съвет:

 • представлява Асоциацията в страната и чужбина;
 • организира работата на Управителния съвет;
 • предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на ААП;
 • отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание.

 

Чл. 22.1. По предложение на Управителният съвет Общото събрание може да избере Изпълнителен директор, който има мандат до три години, без ограничения за преизбиране. За Изпълнителен директор може да бъде избрано и физическо лице, което не е представител и/или служител на юридическо лице – член на ААП.

 

Чл. 22.2. Изпълнителният директор няма право да представлява Асоциацията пред трети лица в страната или чужбина, освен ако е изрично писмено упълномощен от Председателя на Управителния съвет за това.

 

Чл.23.1. Изпълнителният директор:

 • организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 • предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и предлага трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на ААП;
 • докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията и се отчита за дейността си пред него;
 • изпълнява всички други функции, които са му възложени с акт, от Общото събрание или от Управителния съвет.

 

Чл.23.2. Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

 

Чл.24. От името на Асоциацията Председателят на Управителния съвет сключва договор с Изпълнителния директор, чието съдържание е одобрено от Управителния съвет, и в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от  изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

 

Контролен съвет

 

Чл. 25.1. Контролният съвет се състои от не по-малко от 3 /три/ лица. Конкретният брой на членовете на съвета се определя в решението на Общото събрание.

 

25.2. Членовете на Контролния съвет  се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите членове за срок  от 2 (две) години. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат преизбирани на същата длъжност за повече от два последователни мандата. В случай на загубване на статута на юридическо лице – член на Асоциацията съгласно чл.1.2. и/или прекратяване на същото, членството му в Контролния съвет  се прекратява.Членството в Контролния съвет се прекратява и при прекратяване на правоотношението  на член на Контролния съвет с юридическо лице – член на Асоциацията. За настъпилите  промени  членът на Контролния съвет уведомява писмено  КС  в 14 дневен срок.

 

25.3. Контролният съвет избира от състава си Председател и заместник-председател.

 

25.4. Контролният съвет заседава най-малко два пъти в годината и се свиква от Председателя, от всеки от неговите членове или по искане на 1/10 от членовете на Асоциацията.

 

25.5. Заседанията на Контролния съвет са законни, ако присъстват или са представени повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

 

Чл.26. Контролният съвет:

 • контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на ААП и докладва пред Общото събрание;
 • има право на достъп до документите, свързани с дейността на Асоциацията;
 • проверява и контролира финансовата и стопанската дейност на Асоциацията и докладва пред Общото събрание;
 • дава заключение пред Общото събрание по годишния отчет и баланса на Асоциацията;
 • при установени нарушения на закона, устава и решенията на Общото събрание има право да иска свикване на Общо събрание;
 • прави отчет за дейността си пред Общото събрание.

 

 

VІІ. ДОКУМЕНТИ НА ААП

 

Чл.27. Официалните документи на ААП при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Асоциацията. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и регистрацията ЕИК.

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.28. Прекратяване дейността на ААП става:

 • с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на ААП.
 • по решение на съда в предвидените от закона случаи.

 

Чл.29.  Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

 

Чл.30. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имуществото се разпределя по решение на Общото събрание по предвидения от закона ред.

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.31. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

 

 

 

Чл.32.1. По смисъла на този Устав :

 

„оторизирани представители на производители на МПС” са български физически или юридически лица, които са изрично упълномощени от производител да представляват на територията на Република България марката/марките/ моторни превозни средства, които същият произвежда; включително с правата да извършват внос, дистрибуция, търговия, обслужване и поддръжка на МПС от тези марки на територията на Република България, както и сами да упълномощават физически и юридически лица с горните права;

 

“Моторни превозни средства” са пътни превозни средства, снабдени с двигател за придвижване, предназначени за превозване на пътници и / или товари, които в зависимост от броя на колелата биват : автомобили, мотопеди и мотоциклети.

 

“Автомобили” са моторни превозни средства, които имат най – малко четири колела и които, в зависимост от предназначението си, биват:

а) “леки” – превозване на пътници, в които броя на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;

б) “Товарни” – за превозване на товари и / или теглене на ремарке. Към товарните автомобили спадат следните категории:

– “Лекотоварни” – моторни превозни средства, с техническа допустима маса не повече от 3,5 т.

– “Тежкотоварни” – моторни превозни средства, с техническа допустима маса над 3,5 т.

в) “Автобуси” – за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача.

г) “Специални” – с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

 

“Мотопеди и мотоциклети” са моторни превозни средства с две или три колела, с двигател с работен обем:

а) под 50 куб.см. и с конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 км.ч.

б) над 50 куб.см. и с конструктивна максимална скорост по- голяма от 45 км.ч.

 

„Брой на основните моделни гами на всяка марка” е представянето на съответната марка в действащата към момента сегментация в справката на ААП.

 

Чл.32.2. Заварените членове на сдружението, чието членство става недопустимо с приемане на настоящите промени в чл. 7.1. и 7.2. от Устава, имат право в едномесечен срок да представят решението на производителя кой от тях да представлява  съответната марка МПС и да остане член на Асоциацията. При неполучаване на решението на производителя в посочения срок, членственото правоотношение на всички членове, представители на съответната марка МПС, се прекратява.

 

Чл.32.3. Заварените членове на сдружението чието членство става недопустимо с приемане на промените в чл. 7.1. и 7.2. от Устава, запазват своите права на участие при преференциални условия във всички организирани от Асоциацията мероприятия до края на 2008г.,  вкличително в Автомобилни салони София, Варна и Пловдив.

 

Чл.32.4. В случай че автомобилен производител посочи за представител на съответната марка МПС в Асоциацията лице извън кръга заварените членове на Асоциацията, чието членство става недопустимо с приемане на промените в чл.71 и 7.2 от Устава, това лице се приема за член на Асоциацията, като се освобождава от заплащане на  годишен членски внос за 2008г.

 

Чл.33. Настоящият устав е приет на 31.08.1992 г. и отразява всички извършени в него промени и допълнения, приети с решения на ОС на членовете на ААП от 18.4.1996 г., 13.12.2001 г., 27.02.03 г. 25.01.2007 г., 29.05.2008 г., 19.02.2015 г., 01.12.2016 г., 25.04.2018 г. и 07.07.2020 г.

Настоящият устав е заверен с подписа на представляващия СДРУЖЕНИЕТО.