За нас

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП) е браншова организация, регистрирана през 1993 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, под името „Съюз на вносителите на автомобили в България“ (СВАБ).

С приемането на РБългария в Европейски съюз от 01.01.2007 г. Регламент /ЕО/1400/2002 стана част от вътрешното законодателство на страната. В изпълнение на изискванията на регламента за либерализация на търговията с автомобили, повишаване конкурентността на пазара чрез антимонополни мерки и постигане на още по – добри условия за потребителите, дистрибуцията е разделена на ексклузивна и селективна. За да отговори адекватно на извършващите се в България процеси, Съюзът на вносителите на автомобили в България (СВАБ) се трансформира в „Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП). Асоциацията носи в себе си цялостния смисъл на извършващите се радикални промени в сферата на търговията с нови МПС в страната. Запазвайки целите и средствата непроменени от своето създаване през 1993 г., ААП се адаптира към новите изисквания на Европейския съюз, превръщайки се в сдружение на представителите на производителите на моторни превозни средства за България.

В нея членуват единствено български юридически лица, специализирани в търговията на едро с моторни превозни средства.

Членовете на ААП са директни предствители на производителите за територията на Република България.

ААП е създадена с идеята да подпомогне изграждането на съвременни условия за развитието на търговията с моторни превозни средства в РБългария, както и на всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект.

Асоциацията съдейства за спазване принципите на лоялна конкуренция между представителите на производителите на моторни превозни средства в РБългария.

ААП подпомага чрез предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на автомобилната индустрия, техническите стандарти, безопасността на движението  и др.

От 1993 година ААП е организатор на автомобилните изложенията в България. В гр.София ААП провежда националното автомобилно изложение „Автомобилен салон София“, което от 1999 г. всяка нечетна година е в Международния календар на ОИКА, т.е. има същия статут като автомобилните изложения в Детроит, Токио, Женева, Париж, Франкфурт и др. ААП е организатор и на локални дилърски автомобилни изложения с търговска насоченост в гр.Бургас, Варна и Пловдив.

  • От 1997 година ААП е член на Международната организация на автомобилните конструктори / ОИКА /, със седалище Париж, Франция. ОИКА е браншова асоциация, обединяваща производители на автомобили в световен мащаб.
  • От 2005 г. ААП е асоцииран член на Европейската асоциация на автомобилните производители / ACEA /.
  • От 2006 г. ААП е член на Българската търговско-промишлена палата / БТПП /.
  • От 2006 г. ААП е член на Kонфедерацията на работодателите и индустриалците в България / КРИБ /.
  • ААП е един от учредителите на Български институт по стандартизация / БИС /.
  • ААП е член на Държавно-обществената консултативна комисия по безопасност на движението към Министерски съвет.