ОВЕРДРАЙВ АД

гр.София 1407,
ул. Филип Кутев № 1
02 421 9494
ducati@overdrive.bg

Изпълнителен директор
Стефан Петров