Принудително преместване на неправилно паркиран автомобил

Случвало ли ви се е да паркирате автомобила си на определено място и след като отново се върнете на това място да установите, че автомобилът го няма. Освен ако автомобилът не е откраднат, ще установите, че същият е бил принудително преместен от паяк и откаран на т.нар. наказателен паркинг. В настоящата статия ще разгледаме при какви законоустановени условия е допустимо принудително преместване на автомобил.

При какви условия е допустимо принудително преместване на автомобил?

В Закона за движение по пътищата е предвидено, че паркирано пътно превозно средство се премества без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. При принудително преместване на автомобила се уведомява районното управление на МВР, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на МВР.

В практиката си ВАС приема, „че принудителната административна мярка – преместване на превозното средство без знанието на собственика, е изключително сериозно въздействие върху гарантираното от Конституцията неприкосновено право на частна собственост и тълкуването на нормата не може да бъде разширително, а само stricto juris.“. Именно поради прякото въздействие, което тази мярка има по отношение на неприкосновеността на личната собственост, законодателя е предвидил изрично и изчерпателно случаите, при които е допустимо принудително преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик и това са:

1/ когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

2/ когато превозното средство е паркирано по начин, който създава опасност за другите участници в движението;

3/ когато паркираното средство прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. 

Самият факт, че автомобилът ви е паркиран в нарушение на правилата за паркиране не е достатъчно основание за принудително премества на автомобила. Освен нарушение на правилата за паркиране следва да е налице и поне една от трите посочени по-горе хипотези. Паркирането пред гараж също само по себе си не е основание за принудително преместване на автомобил.

Кога превозното средство е паркирано по начин, който създава опасност за другите участници в движението и кога паркираното средство прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, се преценява за всеки конкретен случай. Определение на „участник в движението“ е дадено в допълнителните разпоредби на ЗДвП и това „е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.“

Обжалване на принудителната административна мярка – преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик

Принудителната административна мярка – преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик, се налага с цел осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административното нарушение. Заповедта за преместване се издава от определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и/или длъжностни лица, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Поради това кметът на общината има законовата възможност да определи длъжностни лица, които да налагат принудителната мярка преместване на паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.

За налагане на ПАМ – преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик, не се изисква формата на мотивирана писмена заповед. Прилагането на същата се извършва чрез действия по преместване на автомобила и предоставянето му за отговорно пазене, без законът да предвижда и изисква съставяне на нарочен акт в писмена форма за налагане на конкретната ПАМ. Но това не означава, че администрацията не е длъжна да докаже пред съда кой е издателят на заповедта с цел осъществяване на съдебен контрол за законосъобразност.

Заповедта за налагане на принудителна административна мярка може да бъде обжалвана в 14 дневен срок. Жалбата се подава до съответния административен съд, чрез органа който я е издал. Следва да претендирате и възстановяване на причинениете ви имуществени вреди изразяващи се в заплащане на таксите по преместване и престой на наказателния паркинг на вашия автомобил. Ако заповедта бъде отменена следва да ви бъде присъдено посоченото имуществено обезщетение за вреди, както и разноските по производството и възнаграждението за един адвокат.