Електрификация – необратимата промяна

Трендът на възстановяване, който започна през втората половина на 2020 г., продължи и през тази година. Факторите, които влияят, са пови­шено търсене на автомобили, като цяло и още по-високото търсене на електрифицирани и чисто електри­чески автомобили. Ние отбелязваме и изключителна позитивна тенденция в търсенето на high performance and super-high performance автомобили.

По наши данни към края на месец септември 2021 световният пазар на автомобили расте с около 10%, а пре­миум сегментът – със 17%. По-плавен е растежът в Европа (към края на ок­томври около 5.7% за целия пазар и 8.5% премиум сегмента), включител­но Обединеното кралство, негативен ръст в Германия (-5,2% за целия пазар и -8,3% за премиум сегмента), двуцифрен ръст на премиум сегмента в Ки­тай (+7% за целия пазар +12,5 за премиум сегмента) и в САЩ (12.7 за целия пазар и 26.8 за премиум сегмента). В много от пазарите ръстът е позитивен и в сравнение с 2019 г.

В България премиум сегментът рас­те по-бързо, нашите очаквания са, че общо в страната ще бъдат реализи­рани около 3300 автомобила в този сегмент на годишна база, а общият обем на новите автомобили ще е око­ло 25 хил. Така премиум автомобилите ще увеличат дела си до над 13%.

В България обикновено кризите ос­тавят по-дълбоки следи. Така беше след световната финансова криза, сега имаме възстановяване в сравне­ние с ниските нива на 2020, но нивото на 2019 не може още да бъде достиг­нато.

Съществени фактори, които се отразяват върху резултатите на ав­томобилната индустрия, са свързани с прекъсвания на веригата на достав­ките, масивни затруднения в снабдяването с компоненти, които съ­държат микропроцесорна техника. В различни степени са засегнати всич­ки региони, всички производители и всички сегменти. Тъй като скоростта на натрупване на клиентски поръчки нараства доста по-бързо, отколко­то производството може да реаги­ра, в момента в почти всички региони при почти всички производители има висок брой на клиентски договори, които изчакват обслужване. Важен тренд, който ние наблюдаваме, е про­мяната в търсенето на различните двигателни концепции, понижаване в търсенето на чисто дизелови авто­мобили, повишено търсене на бензи­нови, зареждаеми хибриди (PHEV), меки хибриди (mild hybrid) и електрически (BEV) автомобили.

Безспорно наблюдаваме търсене на автомобили с ярка идентичност и възможност за индивидуализация. Друг тренд, който е свързан най-вече с ни­вата на спестявания, е относител­но високият дял на кешови сделки за придобиване на автомобили. Продъл­жава и нарастването на оперативния лизинг или, с други думи, при финанси­рането набира инерция ползването на услугата мобилност, а не придо­биването на автомобила. Условията за финансиране на автомобили про­дължават да са изключително изгод­ни. Инфлационното движение при ав­томобила е много ниско в сравнение с продуктите на други индустрии. Складовите количества на нови ав­томобили в мрежата за дистрибуция са изключително ограничени. Повише­ното търсене води до повишаване на ценовите равнища при употребява­ните автомобили, особено ако те са от екологични класове, при които не предстоят ограничения при допуска­нето до пътната мрежа.

Най-същественото, което се случ­ва в нашата индустрия, е трансформа­цията при използваните енергоноси­тели в зависимост от двигателните концепции. Трендът към електрифика­ция е необратим. Ръстът при изцяло BEV и PHEV значително надвишава ръста при автомобилите само с двига­тел с вътрешно горене, с което тех­ният дял значително се разширява.

Една от най-съществените про­мени касае ролята на дигиталната ко­муникация с потребителите. Един от ефектите на кризата е, че социалното дистанциране в социалния живот доведе след себе си изключително повишаване на дигиталната комуникация, това също е траен тренд, който води до повишаване на прозрачността във взаимоотношенията между потребител и дистрибуционна мрежа.

Кои са необходимите мерки, включително регулации и законодателни промени, касаещи мобилността? Като първи фактор бих посочил мерките за стимулиране на обновяването на автомобилния парк с електрически и електрифицирани автомобили. Второ, това е създаване на прозрачни механизми за контрол по отношение на техническото състояние на автомобилния парк и неговата екологичност. Стриктни мерки трябва да бъдат приложени по отношение на допускането на манипулирани автомобили и автомобили с модификации и неразрешени технически промени до пътната мрежа. Необходимо е изсветляване в търговията с употребявани автомобили, което ще доведе до значително понижаване на разходите на потребителите за поддържка и приходите за бюджета и обществото. С цел ускоряване на електрификацията и достигането на съществен дял на електрическите автомобили в автомобилния парк наред с подкрепа от регулатора с монетарни и немонетарни мерки неизбежна предпоставка е изграждане на електропреносната мрежа, което позволява създаване на достатъчна по своя капацитет и правилно разположена по пътната мрежа инфраструктура от зарядни станции.

Проблемите в мобилността в БГ – премахване на почиващия трафик, особено в големите градове, подобряване на състоянието на пътната мрежа и особено на пътната сигнализация и повишаване на отговорността на водачите по отношение на техническото състояние на техните автомобили.

Ако изхождаме от сегашната ситуация с прекъсване на веригите на доставки и на недостига на полупроводници, първите шест месеца на 2022 ще бъдат с доста скромен ръст или лек спад, в зависимост от преодоляването на тези затруднения може да се очаква възстановяване на позитивния тренд през третото и четвъртото тримесечие. Нарастването на интереса към електрифицираната мобилност, BEV или PHEV автомобили, съответно пазарният им дял ще остане трайна тенденция. В световен мащаб повишаването на възможностите за повече автономни функции при управлението на автомобила е важно конкурентно предимство.